ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Προς επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

 

✔ Υπεύθυνη Λογιστική Υποστήριξη, Φορολογικός Σχεδιασμός, συμβουλές για αποφυγή υπερφορολόγησης και επιλογή εταιρικών σχημάτων.

✔ Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ Κατηγορίας (Απλογραφικά - διπλογραφικά.), σύνταξη λογιστικών καταστάσεων – Ισολογισμοί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

✔ Εργατικά – Μισθοδοσίες – Ασφαλιστικά.

✔ Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, συμβουλές MARKETING

✔ Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών – Διεθνές Εμπόριο.

✔ Προετοιμασία φορολογικών ελέγχων, επιμέλεια και υποστήριξη σε φορολογικά δικαστήρια.

✔ Μηνιαία ενημέρωση για το υπόλοιπο του ΦΠΑ και του λογιστικού αποτελέσματος (κέρδη - ζημιές).

✔ Ενάρξεις λύσεις κάθε μορφής επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές επιχειρήσεις κτλ).

✔ Συμβουλές μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων.